I fokus

Yrkesfisket står inför stora utmaningar när EU:s nya fiskerpoltik nu införs. Fiskekommunerna verkar för att Bohusläns fiske- och vattenbruksföretag samt kringnäringar ska få så bra förutsättningar som möjligt inom ramen för fiskeripolitiken.

Fisket är en kulturbärare för Bohusläns kustkommuner. Näringen har i generationer varit en livsnerv för våra kustsamhällen. På små orter som Grebbestad, Smögen liksom på Öckerö, finns fortfarande en livskraftig fiskeflotta. Fisket skapar arbetstillfällen både direkt i fisket, inom beredningsindustrin och indirekt inom besöksnäringen. Cirka 450 fartyg har licens för yrkesfiske i Bohuslän.

Fiskekommunerna vill medverka till en hållbar utveckling av länets fiskerelaterade verksamheter. Vi är aktiva i utformningen av EU:s nya fiskeripolitik och vill i samarbete med myndigheter, söka gemensamma lösningar på miljörelaterade utmaningar.

Påverkan på fiskemöjligheterna

Fiskekommunerna deltog aktivt i dialogen med Havs- och Vattenmyndigheten inför beslut om fördelning av individuella kvoter för det demersala fisket under 2016. Bedömnngen är att vi i flera avseenden påverkat utfallet till det småskaliga kustfiskets fördel. HaVs beslut ligger i linje med Fiskekommunernas remissvar i flera avseenden:

  • det pelagiska fisket kan inte omfördela till sig mer demersala fiskerättigheter än vad som behövs för att täcka sina bifångster
  • ägarkoncentrationerna har minskat något
  • handläggningen av "överföring av fiskemöjligheter mellan företagen" stärks upp - handläggningstider om 3-4 veckor kvarstår dock 
  • tilldelningen av fiskerättigheter till det selektiva kräftfisket har ökats

Fiskekommunerna agerade våren 2015 för att öka kunskapen om bakgrunden till Artdatabankens rödlistning av nordhavsräkan. Syftet är att bidra med med kunskap i mötet mellan återförsäljare och konsument. Se pm nedan.
Om rödlistning av nordhavsräka Blad för konsumenter och återförsäljare (pdf)

Sök stöd till utveckling av fiskeföretag via EU:s fiskefond

Jordbruksverket har sammanställt projekt som hittills fått stöd ur Fiskefonden. Läs mer här:

Jordbruksverket har också den information som behövs för att söka utvecklingsmedel till ditt företag. Läs mer här: