Yttranden & remissvar

Fiskekommunerna yttrar sig regelbundet över förslag från myndigheter som berör fiske och vattenbruk. Här hittar du våra senaste yttranden.

 

2017

Yttrande gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckors-period för makrill på kustkvoten

Yttrande gällande anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Uttalande från Fiskekommunerna angående ett stärkande av den internationella samverkan för minskad marin nedskräpning

Remissvar angående ”Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning”

Remissvar gällande nya fiskeregler för hummer

2016

Remisssvar till Hav angående justeringar i reglerna kring makrillfiske.

Yttrande makrillfiske

Yttrande om Havs- och Vattenmyndighetens förslag till fördelning av fiskerättigheter

Yttrande fiskemöjligheter

Yttrande avseende förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

 

Yttrande angående spårbarhet

 

Skrivelse angående tolkning av EU-direktiv och begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 

Skrivelse ang skatt på dieselbränsle

2015

Skrivelse angående tolkning av EU-direktiv och begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi. Yttrande över Havs- och Vattenmyndightens förslag till "Åtgärdsprogram för God Havsmiljö", fokus på föreslagna åtgärder som rör fiske.

Yttrande God Havsmiljö 2020 (april)

2014

Yttrande över Länsstyrelsens förslag till utökat strandskydd där Fiskekommunerna trycker på behovet av att anpassa strandskyddsreglerna.

Yttrande strandskydd (april)