Om oss

Nätverket Fiskekommunerna ska genom samverkan med berörda intressenter, bidra till att skapa en bärkraftig utveckling av maritima näringar. Fokus ligger på yrkesfiske, vattenbruk och maritim turism.

Fiskekommunerna startades som samarbetsforum redan 1995 då mer eller mindre fiskeberoende Bohuskommuner samlades för att diskutera ett stärkt samarbete i fiskerelaterade frågor. Idag är nätverket remissinstans i en rad frågor och erbjuder lokala politiker ett forum för kunskapsuppbyggnad.

 

Publicitet och påverkan

Genom kontakter med myndigheter, regering och riksdag verkar vi för att ge näringen goda förutsättningar. Nätverket är också en viktig plattform för samarbete med Västra Götalandsregionen som deltar i nätverket. Möten ordnas cirka fyra gånger per år. Nätverksbyggande, yttranden och kunskapsspridning är viktiga verktyg.

Fiskekommunerna ska:

  • Följa och delta i genomförandet av den nya fiskeripoltiken och verka för goda förutsättningar för fiskenäringen. Det sker genom samverkan med myndigheter och formella yttranden på förslag som rör fiske och vattenbruk.
  • Medverka i utvalda nätverk/kluster för att ta del av ny kunskap och lyfta fram för näringen viktiga frågeställningar.
  • Öka kunskapen om pågående utveckling inom fiske och vattenbruk inom nätverket. 
  • Kanalisera viktiga frågeställningar från näringen till den poltiska nivån.
  • Bidra till kunskapsförsörjning om det nya Havs- och fiskeriprogrammet, inkl Leader.
  • Se över behov och förutsättningarna för fortsatt samverkan i nätverket, bland annat i relation till framväxande fiskeutskott inom Leader Bohuskust och Gränsbygd.

På agendan

Agendan varierar från år till år. Initiativ kommer från både enskilda kommuner, regionen och näringsidkare. Fiskekommunerna har genom åren stött olika utvecklingsprojekt och samverkat med olika aktörer. Vi medverkar just nu bland annat i Jordbruksverkets arbete med en nationell strategi för yrkesfisket. Exempel på områden där Fiskekommunerna agerar är:

• Redskapsutveckling

• Kompetensutveckling

• Utveckling av hamnar

• Marknadsföring av marina produkter

• Marin miljö

• Havsplanering

• Maritim tillväxt